1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κρεατσάς Κωνστ.Γ
  5. 1952
  6. 329-340
    • The study is referred to the macroseismic researches that took place in the area of the seismic vibrations of the 21st of May and 23rd of July 1949, in Chios. The geological and tectonic structure of the island is described. Finally, previous earthquakes are studied as well the results of the study in relation with the geological structure of the island.
    • Πρόκειται για μελέτη η οποία αποτελεί το πόρισμα των μακροσεισμικών ερευνών που έγιναν στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων της 21 Μαϊου και 23 Ιουλίου 1949, στη Χίο. Περιγράφεται η γεωλογική και τεκτονική κατασκευή της νήσου, παλαιότεροι σεισμοί και η σχέση των παρατηρηθέντων αποτελεσμάτων με τη γεωλογική κατασκευή του νησιού.