ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1952) ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

THE INFLUENCE OF THE PARTIAL ECLIPSE OF THE SUN (25/2/1952) ON THE SOLAR RADIATION IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης Φωτ
  5. 1952
  6. 307-312
    • The study is referred to the results of measurements of the solar radiation that took place in the Actinometric Station of the National Observatory of Athens and lasted from 23 to 25 February of 1952, during the partial eclipse of the sun.
    • Στην μελέτη αυτή παρέχονται τα συμπεράσματα των μετρήσεων της ηλιακής ακτινοβολίας στον Ακτινομετρικό Σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έγιναν 23-25 Φεβρουαρίου 1952, κατά την διάρκεια μερικής εκλείψεως του Ηλίου.