Η ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΕΥΒΟΙΑΝ

THE DISTRIBUTION OF THE PIKERMIAN STAGE IN EUBOEA ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1952
  6. 278-287
    • Five deposits of Pikermian mammals found in Euboea are studied and various palaeontological excavations for the discovery of findings took place as well their scientific elaboration.
    • Μελετώνται τα πέντε κοιτάσματα πικερμικών θηλαστικών στην Εύβοια και γίνονται διάφορες παλαιοντολογικές ανασκαφές για την ανακάλυψη ευρημάτων και την επιστημονική επεξεργασία τους.