ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟΥ BETON

HISTORICAL AND ETYMOLOGY OF THE WORD "BETON" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1952
  6. 257-268
    • The historic but also etymologic of the word "beton" is described, that is the building mixture consisted of plastic soldering material of different nature and form of stones.
    • Περιγράφεται το ιστορικό αλλά και η ετυμολογία της λέξεως beton, δηλαδή του δομικού μείγματος, που αποτελείται από πλαστική συγκολλητική ύλη και διαφόρου φύσεως και μορφής λιθαρίων.