ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ABOUT THE BLUE COLOUR OF THE SKY IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Καραπιπέρης Φωτ
  5. 1952
  6. 211-215
    • The change in the blue colour of the sky in Athens is studied as well its cause, according to the scale of Linke and the observations that took place in the National Observatory of Athens, during the period of 1944-1949. Furthermore, the influence of the visibillity, moisture, air and rain as regards the colour of the sky are studied. Finally, the alternation of this scale is suggested.
    • Μελετάται η αλλαγή του κυανού χρώματος του ουρανού στην Αθήνα και η αιτία αυτής, σύμφωνα με την κλίμακα Linke και τις παρατηρήσεις που έγιναν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών την περίοδο 1944-1949. Μελετώνται επίσης, η επίδραση της ορατότητας, η υγρασία, ο αέρας και η βροχή, όσον αφορά το χρώμα του ουρανού και τέλος προτείνεται η τροποποίηση αυτής της κλίμακας.