ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

CORRECTION OF A QUOTATION OF PLATO'S "REBUBLIC" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1952
  6. 203-211
    • The correction of a particular quotation of Plato's "Republic" is aimed. The aforementioned formed a crucial issue for the understanding and moral evaluation of the work. The correction is made as regards the word "slave" which is used in precise meaning.
    • Επιχειρείται διόρθωση συγκεκριμένου χωρίου της "Πολιτείας" του Πλάτωνα, το οποίο αποτέλεσε ζήτημα κρίσιμο για την γνώση και την ηθική αξιολόγηση του έργου. Η διόρθωση γίνεται όσον αφορά τη λέξη "δούλος", η οποία χρησιμοποιείται κατ'ακριβή σημασία.