Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

THE UNITY OF THE GREEK RACE PROVED BY THE POPULAR MEDICINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητρόπουλος Κ
  5. 1952
  6. 197-203
    • Indications of the popular medicine are produced, which were diffused identical to our nation through the tradition and weren't subjected to the medical science. There are, i.e. in the popular medicine terms and expressions but also therapeutic ways which don't exist in the modern medicine but are found in the ancient medical texts.
    • Προσκομίζεται τεκμήρια της λαϊκής ιατρικής, τα οποία διαδόθηκαν στο λαό μας αυτούσια μέσω της παραδόσεως και οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν από την ιατρική επιστήμη. Υπάρχουν δηλαδή στην λαϊκή ιατρική όροι και εκφράσεις αλλά και θεραπευτικοί τρόποι, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην σύγχρονη ιατρική αλλά ανευρίσκονται στα αρχαία ιατρικά κείμενα.