ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΝΘΑ ΑΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΕΤΑΦΗ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΖΑΛ

THE PLACE OF ZANTE ISLAND WHERE THE GREAT ANATOMIST ANDREW VEZAL DIED AND BURRIED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαρβιάνης Νικόλαος Αντ
  5. 1952
  6. 193-196
    • An effort is made for the localization of the place in Zante island where the anatomist Andrew Vezal died. The views of the historians differ but the most prevalent is that the the ship in which he was, was wrecked in Laganas Gulf and the waves drove him on to the coast, under the position Fragoklisi.
    • Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί η τοποθεσία στη νήσο Ζάκυνθο όπου απέθανε και ετάφη ο ανατόμος Ανδρέας Βεζάλ. Οι απόψεις των ιστορικών διαφέρουν, η επικρατέστερη όμως είναι, ότι το πλοίο στο οποίο ευρίσκετο, ναυάγησε στον κόλπο του Λαγανά και τα κύματα τον έριξαν στην ακτή, κάτω από τη θέση Φραγκοκλήσι.