ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ

ABOUT THE VARIATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WATERS FLOWING THROUGH THE PLAIN OF KOPAEDA AND THE LAKE ILIKI AND PARALIMNI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ
  5. 1952
  6. 182-187
    • In the study is examined the chemical composition of the waters flowing into the lake Iliki, in relation with the waters of Iliki and Paralimni, after samplings. After the construction of the draining works of Kopaeda, the two lakes settled deposit tanks of the drainage of the basin of Kifisos-Kopaeda but also a channel for their drainage to the sea.
    • Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η χημική σύσταση των υδάτων των εισρεόντων στην Υλίκη, σε σχέση με τα ύδατα της Υλίκης και Παραλίμνης, κατόπιν δειγματοληψιών. Μετά την κατασκευή των αποξηραντικών έργων της Κωπαϊδος, οι δύο λίμνες κατέστησαν δεξαμενές αποταμίευσης των απορροών της λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού-Κωπαϊδος, αλλά και οδός αποχετεύσεως αυτών προς τη θάλασσα.