ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩ ΚΟΛΠΩ ΚΑΤΑΒΥΣΘΙΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΙΚΗΣ

HYDROGRAPHICAL DETECTION OF THE GREAT ACHAEAN CITY "ELIKI" WHICH WAS SUNK INTO THE CORINTHIAN GULF (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δοντάς Α Σ
  5. 1952
  6. 90-100
    • The present study is referred to an hydrographical research that aimed at the localization of the ancient town Eliki, which in 373 b.C. was sunk into the Corinthian Gulf after an intense earthquake and the tidal wave that followed. The town was located in depth of 30 meters, covered with a thick deposit of mud.
    • Περιγραφή μεγάλης υδρογραφικής έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό της αρχαίας πόλεως Ελίκης που το 373 π.Χ. καταβυθίστηκε στον Κορινθιακό κόλπο μετά από μεγάλο σεισμό και παλιρροϊκό κύμα που ακολούθησε. Η πόλη εντοπίστηκε σε βάθος 30 μέτρων καλυμένη από παχύ στρώμα λάσπης.