ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΝ ΖΥΜΩΣΙΝ

THE INFLUENCE OF INSULING ON THE ALCOHOLIC FERMENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1952
  6. 53-63
    • An experiment took place in order to ascertain the influence of insuline on the alcoholic fermentation that took place in 12 covered vessels, under the invariable temperature of 25o C. The results that arose, are cited and it is observed that part of the alcohol, in the presence of insuline, is oxidized to acetic acid. The increase in acidity during the alcoholic fermantation according to Pasteur is due to the formation of electric acid.
    • Πείραμα για να διαπιστωθεί η επίδραση της ινσουλίνης στην αλκοολική ζύμωση, η οποία έλαβε χώρα σε 12 ευρύστομα δοχεία, καλυμμένα και υπό σταθερά θερμοκρασία 25οC. Παρατίθεται τα εξαχθέντα αποτελέσματα σε δελτίο και παρατηρείται ότι μέρος της αλκοόλης, παρουσία της ινσουλίνης, οξειδώνεται προς οξεικό οξύ. Η αύξηση της οξύτητας, κατά την αλκοολική ζύμωση, σύμφωνα με τον Pasteur οφείλεται στον σχηματισμό ηλεκτρικού οξέος.