ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 29-30
    • The curriculum vitae and the scientific activity of the deceased Academician Panayiotis Zervos are presented.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Παναγιώτη Ζερβού.