ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY DURING THE YEAR 1964 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1964
  6. 505-525
    • Report on the Proceedings of the Academy of Athens for the year 1964. In particular, honourable distinctions are awarded, new prizes are announced and the Academy's research cenrtes deposit their annual accounts.
    • Έκθεση των πεπραγμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1964. Συγκεκριμένα, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις, προκηρύσσονται νέα βραβεία και δίνονται οι ετήσιες εκθέσεις των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας.