ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΔΕΨΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣ ΡΙΖΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΥΤΙΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

SEARCHING FOR TANNING SUBSTANCES IN ROOTS OF VEGETABLE KINDS BELONGING TO VARIOUS VEGETABLE FAMILIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Foufas Chr.Al | Φούφας Χ.
  5. 1964
  6. 482-486
    • The present paper comprises the continuation of one series of researches for the spreading of tanning substances in the vegetable kingdom. In particular are examined the subterranean roots of the plants which belong to various families.
    • Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς ερευνών για την διάδοση των δεψικών ουσιών στο φυτικό βασίλειο. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι υπόγειες ρίζες φυτών τα οποία ανήκουν σε διάφορες οικογένειες.