ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1964
  6. 472-473
    • The Academician Mr.George Ioakeimoglou presented the book of Mr.Christos Sp.Bartsokas with the title "Mycenean Medicine", which deals with the geological arrangement of Greece, climatological conditions, dating, history, civilization, anthropological and ethnological elements, economy, nutrition and living.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Γεωρ.Ιωακείμογλου παρουσίασε το βιβλίο του κ.Χρήστου Σ.Μπαρτσώκα με τον τίτλο "Μυκηναϊκή Ιατρική" το οποίο ασχολείται με την γεωγραφική διαρρύθμιση της Ελλάδας, τις κλιματολογικές συνθήκες, χρονολογία, ιστορία, πολιτισμός, ανθρωπολογικά και εθνολογικά στοιχεία, οικονομία, διατροφή και διαβίωση.