ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΑ ΜΕΣΑ

ON THE PROBLEM OF CONNECTION BETWEEN GEOMETRICAL OPTICS AND WAVE OPTICS FOR ANISOTROPIC MEDIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τσάκος Νικόλαος
  5. 1964
  6. 422-428
    • In this paper the transport equations of propagation of the electromagnetic field have been derived for the general case of an anisotropic and in homogeneous medium. They include as special cases, the problem of propagation in crystalline media, as well as Dirac's equation in quantum mechanics. Our treatment has important applications in obtaining asymptomatic solutions of the propagation of electromagnetic waves in the ionosphere as well as in acoustical problems where the refractive index depends on time as well as on the coordinates. We have also indicated the procedure obtaining the transition from the equation of the rays (geometrical optics) to Maxwell equations.
    • Δίδονται οι εξισώσεις μεταφοράς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στη γενική περίπτωση ανισοτρόπου και ανομοιογενούς μέσου. Περιλαμβάνονται το πρόβλημα της διάδοσης σε κρυσταλλικά πεδία και η εξίσωση του Dirac στην κβαντομηχανική. Επίσης, περιέχονται σημαντικές εφαρμογές για την επιστήμη ασυμπτωματικών λύσεων της διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ιονόσφαιρα καθώς και σε ακουστικά προβλήματα, όπου ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από τον χρόνο και τις συντεταγμένες. Τέλος, υποδεικνύεται πως είναι δυνατό να επιτευχθούν οι εξισώσεις του Maxwell από την εξίσωση των ακτίνων της Γεωμετρικής Οπτικής.