ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ARCHIDISKODON MERIDIONALIS ARCHAICUS ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗΝ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

ON THE PRESENCE OF FOSSIL RELICS OF THE ARCHIDISKODON MERIDIONALIS ARCHAICUS IN THE BASIN OF PTOLEMAIDA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Maximos | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1964
  6. 381-388
    • During some works for the construction of nitrogen-works in the area of Ptolemaida, were found in various mines of sand the relics of fossil elephants from which, in the present announcement are studied the molar teeth which belong to the subspecies of Archidiskodon meridionalis archaicus. For this discovery arose the result that these emplacements are of the lower pleistocenic age (Villafranghian).
    • Κατά την διάρκεια εργασιών προς ανέγερση εργοστασίου αζώτου στην περιοχή της Πτολεμαϊδος, βρέθηκαν σε διάφορα ορυχεία άμμου της περιοχής λείψανα απολιθωμένων ελεφάντων, από τα οποία στην παρούσα ανακοίνωση μελετώνται τραπεζίτες οι οποίοι ανήκουν στο υποείδος Archidiskodon Meridionalis Archaicus. Από αυτή την ανακάλυψη προέκυψε το συμπέρασμα ότι αυτές οι αποθέσεις είναι κατωτάτης πλειστοκαινικής ηλικίας (Βιλλαφραγκίου).