ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS ON THE ONCOMING OF THE HEART ATTACK OF MYOCARDIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Ζαχαριουδάκης Ιωαν | Κηλαϊδίτης Γεωρ. | Φωκάς Ευαγ. | Ανδριωτάκης Κων.
  5. 1964
  6. 350-361
    • Factors like temperature, moisture, winds, atmospheric pressure etc, contribute to the manifestation and development of various diseases or unwhole some situations. In the present study, which forms part of one series of researches, is examined the influence of the climatic conditions and variations, on the heart-attack of myocardium. In particular, 363 cases of heart-attacks were studied, which took place in the period 1955-1962 in Athens, whose results are cited.
    • Παράγοντες όπως η θερμοκρασία, υγρασία, άνεμοι, ατμοσφαιρική πίεση κλπ, συντελούν στην εκδήλωση και εξέλιξη διαφόρων νόσων ή νοσηρών καταστάσεων. Στην παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί μέρος μιας σειράς ερευνών, εξετάζεται η επίδραση των καιρικών καταστάσεων και μεταβολών, στο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν 363 περιπτώσεις εμφραγμάτων, οι οποίες συνέβησαν την περίοδο 1955-1962 στην Αθήνα, τα αποτελέσματα των οποίων παρατίθενται.