1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ηλιάκης Εμ | Ιορδανίδης Προδρ Ι
  5. 1964
  6. 315-340
    • The present study aims at solving the problem that forms the determination of the age by the human skeleton. One new ingenious method is presented, which will contribute enough to the solving of this medical jurisprudence problem.
    • Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος που αποτελεί ο καθορισμός της ηλικίας από τον σκελετό του ατόμου. Παρουσιάζεται μια νέα, πρωτότυπη μέθοδος, η οποία θα συντελέσει στην επίλυση αυτού τπου ιατροδικαστικού προβλήματος.