ΝΕΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Α' ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2.36-38

ONE NEW EXAMINATION OF THE EXCERPT A' CORINTHIANS 7th,36-38 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιώτης Μάρκος
  5. 1964
  6. 253-257
    • It is studied and analyzed one quotation of the seventh chapter, pages 36-38, of the first epistle to Corinthians of Apostle Paul.
    • Μελετάται και αναλύεται παράγραφος του κεφαλαίου ζ' σελίδες 36-38, της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου.