ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΔΑΦΝΟΥΣΗΣ (ΤΕΩΣ ΔΡΑΖΙΟΥ) ΕΥΒΟΙΑΣ

TECTONIC RESEARCHES IN THE AREA OF DAFNOUSA (FORMER DRAZI) OF EUBOEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1964
  6. 245-252
    • The presence of beds of Lower Cretaceous in Euboea island is studied and especially in the area of Dafnousa where, after researches was proved that there are no beds of Lower Cretaceous. Following the north-eastern part of the island is examined, which presents great geological interest.
    • Μελετάται η παρουσία στρωμάτων του κατωτέρου Κρητιδικού στην Εύβοια και ειδικότερα στην περιοχή της Δαφνούσας όπου κατόπιν ερευνών αποδεικνύεται ότι δεν παρουσιάζονται τα στρώματα του κατώτερου Κρητιδικού. Στην συνέχεια εξετάζεται η βορειοανατολική πλευρά του νησιού, η οποία παρουσιάζει μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον.