ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1964
  6. 223-227
    • The Academician Mr.Socr.Kougeas presented the english publication, elaborated by Messrs P.Maas and K.Trypanis, of the Hymns of Roman the Melodist. The in question paper is based on manuscripts that contain 59 original Hymns, out of which the first 12 are published in the present work and are accompanied by a valuable metric supplement.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Σωκρ.Κουγέας παρουσίασε την από κ.κ P.Maas και Κ.Τρυπάνη αγγλική έκδοση των Ύμνων του Ρωμανού του Μελωδού. Η εν λόγω εργασία στηρίζεται σε χειρόγραφα τα οποία περιέχουν 59 γνήσιους ύμνους, εκ των οποίων οι πρώτοι 12 εκδίδονται σε αυτό το έργο και συνοδεύονται από αξιόλογο μετρικό συμπλήρωμα.