ΑΠΌ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

FROM EPIDAVRUS TO MOUNT ATHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1964
  6. 150-153
    • The subject of the present study forms the inscription number XLVI of the third column which concerns the remedies of Aesculapius of Epidavros. This particular inscription occupies as well the Professor Werner Peek.
    • Αντικείμενο της παρούσης μελέτης αποτελεί η επιγραφή XLVI της στήλης Γ' η οποία αφορά τα ιάματα του Ασκληπιού της Επιδαύρου. Την συγκεκριμένη επιγραφή πραγματεύεται επίσης ο καθηγητής Werner Peek.