ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1964
  6. 145-150
    • The Academician Mr.Er.Skassis presented the book of Mr.Theod.Papadopoulou with the title "The ethnological problem of the Hellinism during its Cyprian phase". The book is referred to the concise analysis of the ethnological issue of the new Hellinism in a crucial moment of its historic life.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ερρ.Σκάσσης παρουσίασε το βιβλίο του κ.Θεοδ.Παπαδόπουλου με τον τίτλο: "Το εθνολογικόν πρόβλημα του Ελληνισμού κατά την Κυπριακήν αυτού φάσιν". Το βιβλίο αναφέρεται στην συνοπτική ανάλυση του εθνολογικού ζητήματος του Νέου Ελληνισμού σε μια κρίσιμη στιγμή του ιστορικού του βίου.