1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουτσελίνης Αντ. | Ηλιάκης Εμ | Ηλιάκη Αλίκη
  5. 1964
  6. 66-76
    • The present study forms a contribution to the searching of sperm-stains. In conclusion, it arose that the searching of sperm upon various spots, through the setermination of the acid phosphate, gives excellent results. The aforementioned are secure only in the cases where proteins found on the stains are determined as well when the found units of the enzym per kilogram of protein are reduced. Furthermore, the modification of the method of Andersch and Sudhof absolutely ensures the expert, just in case a mistake arises, which might have serious repercussions on the accused.
    • Η παρούσα μελέτη αποτελεί συμβολή στην αναζήτηση κηλίδων σπέρματος. Συμπερασματικά προέκυψε ότι η αναζήτηση σπέρματος επί διαφόρων κηλίδων, δια του καθορισμού της ποσότητας της όξινης φωσφατάσης δίνει άριστα αποτελέσματα. Αυτά είναι ασφαλή, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που γίνεται προσδιορισμός των πρωτεϊνών που βρίσκονται στις κηλίδες καθώς και αναγωγή των ευρεθείσων μονάδων του ενζύμου κατά γραμμάριο πρωτεϊνης. Η τροποποίηση της μεθόδου των Andersch και Sudhof, εξασφαλίζει απολύτως του πραγματογνώμονα, σε περίπτωση που προκύψει λάθος, το οποίο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στον κατηγορούμενο.