ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1964
  6. 6-7
    • The Academician Mr.Xen.Zolotas presented the book of Mr.G.D.Loukopoulos, with the title "Monetary policy and economical developments, Athens 1962". The aforementioned study presents special interest and forms a valuable contributiuon to the theoritical analysis and practical confrontation of the problems of the monetary policy in the context of the economical development.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ξεν.Ζολώτας παρουσίασε το βιβλίο του κ.Γ.Δ.Λουκόπουλου με τον τίτλο "Νομισματική πολιτική και οικονομική ανάπτυξις, Αθήναι 1962". Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί αξιόλογη συμβολή στην θεωρητική ανάλυση και πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης.