ΕΡΕΥΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΡΧΕΙΟΙΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

INVESTIGATION IN THE ARCHIVES OF VIENNA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαϊος Γεώργιος
  5. 1966
  6. 653-692
    • Detailed report and study made in Vienna's archives in purpose of the microphotography of documents related to the Modern Greek History. An extented catalogue of detected relevant documents have been tabulated.
    • Λεπτομερής έκθεση αναφερόμενη στην μελέτη που έγινε στα αρχεία της Βιέννης με σκοπό την μικροφωτογράφηση εγγράφων αφορώντων στην νεοτέρα ελληνική ιστορία. Παρατίθεται πίνακας σχετικών εγγράφων που εντοπίστηκαν.