Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

THE DOCTOR AND THE FUTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1966
  6. 524-538
    • An attempt is made for outlining the future of the doctor, the posssible formation of the future society, the mission and adjustment of doctor in it.
    • Γίνεται απόπειρα σκιαγραφήσεως του μέλλοντος του ιατρού, της πιθανής διαμόρφωσης της μελλοντικής κοινωνίας και της αποστολής και προσαρμογής του ιατρού μέσα σε αυτή.