1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βενέζης, Ηλίας (1904-1973)
  5. 1966
  6. 365-383
    • Some elements deriving fro the correspondence of the consular officials in Crete are cited as well the announcement of the preparation for the Cretan Revolution in 1866-69.
    • Παρατίθενται στοιχεία από την αλληλογραφία των Προξενικών υπαλλήλων στην Κρήτη και η αναγγελία της προετοιμασίας της Κρητικής Επανάστασης του 1866-69.