ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ WOLF ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΟΔΟΥ.

THE RELATION BETWEEN THE RELATIVE SUNSPOT NUMBERS AND THE TIME OF RISE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Poulakos K | Αλεξίου Π.Γ | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1966
  6. 240-245
    • The comparison of the relation that provides the maximum smoothed annual monthly prices R*m of Wolf numbers is aimed. These prices correspond to the successive circles of the solar activity in connection with the equivalent time of ascension T* by Xathakis with the equivalent relation given by King-Hele.
    • Επιχειρείται σύγκριση της σχέσης που παρέχει τις μέγιστες λειανθείσες μέσες μηνιαίες τιμές R*m των αριθμών Wolf, που αντιστοιχούν στους διαδοχικούς κύκλους της ηλιακής δραστηριότητας συναρτήσει του αντίστοιχου χρόνου ανόδου T* που δίδεται απ'τον Ξανθάκη με την αντίστοιχη σχέση που δίδεται απ'τον King-Hele.