ΙΣΧΥΡΑΙ ΕΝΔΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΑΙ ΑΝΟΔΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ ΟΡΕΩΝ

INTENSE ENDOPLEISTOCENIC ASCENDING MOVEMENTS AT THE SOUTH SIDE OF GERANIA MOUNTAINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1966
  6. 224-239
    • The existence of pleistocenic sea beds of tyrhenian age found just beyond the sea, at the southern side of Loutraki and up to Ireo cape, is certified. These beds present from on high the town of Loutraki and extend to East following the foot of Mt Gerania towards Megara.
    • Πιστοποιείται η ύπαρξη πλειστοκαινικών θαλάσσιων στρωμάτων Τυρρηνίου ηλικίας, τα οποία βρίσκονται λίγο πάνω απ'την θάλασσα, στην δυτική πλευρά του Λουτρακίου και μέχρι του ακρωτηρίου Ηραίου. Τα στρώματα αυτά παρουσιάζονται άνωθεν της πόλεως του Λουτρακίου και επεκτείνονται προς Ανατολάς ακολουθώντας την παρυφή των Γερανείων ορέων προς τα Μέγαρα.