ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΙΖΟΥ-ΡΑΓΚΑΒΗ

UNPUBLISHED MANUSCRIPTS OF ALEXANDER RIZOS-RAGAVIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαϊας Γεώργιος
  5. 1966
  6. 178-186
    • The unpublished manuscripts of the family of Alexander Rizos-Ragavis are presented. The aforementioned were donated to the Historic Archives of the Modern Hellinism. Through this material some valuable information are given for the physiognomy of Alexander Rizos-Ragavis but also for the intellectual and political history of Greece of the past century.
    • Παρουσιάζονται ανέκδοτα χειρόγραφα της οικογενείας του Αλεξάνδρου Ρίζου-Ραγκαβή, τα οποία έγιναν δωρεά στο Ιστορικό Αρχείο του Νεώτερου Ελληνισμού. Μέσα από αυτό το αρχειακό υλικό, δίδονται πολύτιμες πληροφορίες για την φυσιογνωμία του Αλεξάνδρου Ρίζου-Ραγκαβή αλλά και για την πνευματική και πολιτική ιστορία της Ελλάδος του παρελθόντος αιώνα.