ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1966
  6. 175-177
    • The Academician Mr.Ioakeimoglou presented the book of Mr.L.Zervas with the title "Peptidia". The book contains the proceedings of the Sixth European Symposium about peptidia which took place in Athens, in September of 1963.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ιωακείμογλου παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Λ.Ζέρβα "Πεπτίδια", το οποίο περιλαμβάνει τα πρακτικά του έκτου Ευρωπαϊκού περί πεπτιδίων Συμποσίου, το οποίο συνήλθε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1963.