ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Ι. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

PLATO'S POLITICS. I. THE PURPOSES OF THE STATE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
  5. 1966
  6. 149-172
    • The speech deals with Plato's work and especially with the purposes of politics according to him. It is laid emphasis on the relation of the ancient Greek man with the town and his capacity as a citizen.
    • Η ομιλία ασχολείται με το έργο του Πλάτωνος και ειδικότερα τους σκοπούς της πολιτικής κατ'αυτόν. Δίνεται έμφαση στην σχέση του αρχαίου Έλληνα με την πόλη και την ιδιότητά του ως πολίτη.