ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

THE ANCIENT KINGDOMS OF CYPRUS AND THE ANCIENT GREEK WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σπυριδάκης Κωνστ.
  5. 1966
  6. 73-87
    • The character of the ancient kingdoms of Cyprus in relation to the ancient greek world is studied. Life in Cyprus, during the ancient period of Cyprus' historical life, when it existed, because of its geographical position is analyzed as well the expansionist action of mighty nations and East-states.
    • Μελετάται ο χαρακτήρας των αρχαίων βασιλείων της Κύπρου σε σχέση προς την αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αναλύεται η ζωή στην Κύπρο στην αρχαία περίοδο της ιστορικής ζωής της Κύπρου, όταν αυτή υφίστατο, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, την επεκτατική δράση ισχυρών λαών και ανατολικών κρατών.