Ο ΔΙΟΡΙΤΗΣ ΑΣΠΡΟΛΑΚΚΑ ΑΝ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Η ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)

THE DIORITE ASPROLAKKA OF EASTERN CHALKIDIKI (THE GENERAL SIGNIFICANCE OF THE APPEARANCE AND ITS RELATION TO THE VOLCANICITY OF THE AREA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρανίτης Σ
  5. 1966
  6. 66-72
    • In the current of Asprolakka of Eastern Chalkidiki, the presence of dioritic presence accompanied by a noteworthy transformation, was ascertained. Around this dioritic rock exists one hard and compact rock. The diorite presents to a small extent werwitterung and it is considered as hornblendite diorite.
    • Στο ρεύμα Ασπρόλακκος της Αν.Χαλκιδικής διαπιστώθηκε η παρουσία διοριτικής εμφανίσεως συνοδευομένης από αξιόλογη μεταμόρφωση. Γύρω από το διοριτικό πέτρωμα υπάρχει ένα σκληρό και συμπαγές με εκπεφρασμένη σχιστότητα πέτρωμα. Ο διορίτης εμφανίζει μικρό βαθμό αποσάθρωσης και θεωρείται κεροστιλβικός διορίτης.