ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TECTONIC AND HYDROGEOLOICAL RESEARCH ON THE SOUTH SIDE OF LYCABETTUS. CONTRIBUTION TO THE TECTONIC RESEARCH OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1966
  6. 28-39
    • The possibility of landslides of the calcareous mass of Schisto, on Lycabettus hill, because of the penetricity of water in this mass, is examined. It is concluded that this mass should be impervious and supported as to eliminate all possibility of landslide towards south-west.
    • Εξετάζεται η πιθανότητα κατολισθήσεων του ασβεστολιθικού όγκου του Σχιστού, επί του λόφου του Λυκαβητού, εξαιτίας της διαπερατότητας υπό του ύδατος του όγκου αυτού. Συμπεραίνεται ότι ο όγκος αυτός πρέπει να στεγανοποιηθεί και να αντιστηριχθεί ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα κατολίσθησης προς τα νοτιοδυτικά.