ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ "ΑΚΤΙΝΩΝ Χ" ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ

DEPICTION OF X-RAYS IN THE MYCENEAN ART (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1966
  6. 13-25
    • The kind of the "intellectual art" which is opposed to the visual perspective is analyzed. In particular, it concerns that kind of the art where the technician depicts not what he sees but what he knows that exists in his subject. One limited category of these depictions is met in a lot of civilizations and were named "pictures of x-rays". These works depict the inner organs of men and animals like the ribs, vertebras, heart, intestines, etc. A special report is made on depictions "by transparency" or "by intuition" which are met in the Cretan-mycenean art.
    • Αναλύεται το είδος της "διανοητικής τέχνης" το οποίο αντιτίθεται στην οπτική-προοπτική. Συγκεκριμένα πρόκειται για το είδος εκείνο της τέχνης όπου ο τεχνήτης παριστά όχι ότι βλέπει αλλά ότι γνωρίζει ότι υπάρχει στο υποκείμενό του. Μια περιορισμένη κατηγορία αυτών των παραστάσεων απαντάται σε πολλούς πολιτισμούς και ονομάστηκαν "εικόνες ακτίνων Χ". Πρόκειται για έργα όπου απεικονίζονται εσωτερικά όργανα ανθρώπων και ζώων όπως πλευρές, σπόνδυλοι, καρδιά, έντερα κλπ. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε τέτοιες παραστάσεις "κατά διαφάνειαν" ή "κατ'ενόρασιν" που συναντώνται στην Κρητομυκηναϊκή τέχνη.