ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1945

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1945 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1945
  6. 437-464
    • Detailed report on the works, activities, publications, proclamations, prizes etc, of the Academy of Athens for the year 1945.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία, κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1945.