Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΠΕΡΙ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΟΡΜΟΝΑΧΟΥ

KONSTANTINOS SATHAS AND THE MANUSCRIPT ABOUT THE MONK EFTHIMIOS FROM GALAXIDI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρής Ηλίας Ι
  5. 1945
  6. 395-398
    • It is proved the existance of the manuscript of the monk Efthymios from Galaxidi which was discovered by mistake in the ruins of the Convent of Sotiros in Galaxidi, by Konstantinos Sathas. This manuscript includes the history of Galaxidi from 981 (or 996) to 1690 a.C.
    • Αποδεικνύεται η ύπαρξη και επιδεικνύεται το περί Γαλαξειδίου χειρόγραφο του Ιερομονάχου Ευθυμίου το οποίο ανακάλυψε κατά τύχη στα ερείπια της Μονής του Σωτήρος στο Γαλαξείδι, ο Κωνσταντίνος Σάθας. Στο χειρόγραφο αυτό περιλαμβάνεται η ιστορία του Γαλαξειδίου από το έτος 981 ή 996 μ.Χ. μέχρι το 1690.