ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος
  5. 1945
  6. 383-383
    • Mr.D.Lambadarios presents the book of Mr.Biris which is called "Place-name of Athens and plan of reformation of the capital" which is dedicated to the dead people of 1940-1944.
    • Ο κ.Δ.Λαμπαδάριος παρουσιάζει το έργο του κ.Μπίρη "Τοπωνυμικά Αθηνών και σχέδιον ανασυγκροτήσεως της πρωτευούσης", το οποίο είναι αφιερωμένο στους νεκρούς του Ελληνικού Αγώνα 1940-1944.