ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΠΤΩΧΩΝ ΟΙΚΕΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1941-1942

STUDY OF THE DAY PORTION OF POOR FAMILIES IN ATHENS DURING THE WAR PERIOD, FROM 1941 TO 1942 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1945
  6. 376-382
    • A study of the day portion of poor families of Athens, from 1941 to 1942 in relation to the families of small income, from 1938 to 1939. It is concluded that from November 1941 to February 1942 the average amount of calories per person wasn't larger than 400 calories per day.
    • Μελετάται το σιτηρέσιο οικογενειών των Αθηνών, χαμηλού οικονομικού επιπέδου, της περιόδου 1941-1942, σε σχέση με οικογένειες μικρού εισοδήματος της περιόδου 1938-1939. Από την μελέτη προκύπτει ότι κατά το διάστημα Νοεμβρίου 1941-Φεβρουαρίου 1942 ο μέσος όρος θερμίδων κατά άτομο δεν ξεπερνούσε τις 400 ημερησίως.