1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1945
  6. 371-376
    • A study of food consumption of low income labour families in Athens, from 1938 to 1939. According to the sample that was examined it was resulted that 40-70% of the family income is spent for food.
    • Μελετάται η κατανάλωση τροφίμων των εργατικών οικογενειών, μικρού εισοδήματος, των Αθηνών, κατά την περίοδο 1938-1939. Από το δείγμα που μελετήθηκε προέκυψε ότι το 40-70% του οικογενειακού εισοδήματος δαπανάτε για διατροφή.