ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1938-1939

STUDY OF THE DAY PORTION OF LABOUR FAMILIES OF LOW INCOME IN ATHENS FROM 1938 TO 1939 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1945
  6. 371-376
    • A study of food consumption of low income labour families in Athens, from 1938 to 1939. According to the sample that was examined it was resulted that 40-70% of the family income is spent for food.
    • Μελετάται η κατανάλωση τροφίμων των εργατικών οικογενειών, μικρού εισοδήματος, των Αθηνών, κατά την περίοδο 1938-1939. Από το δείγμα που μελετήθηκε προέκυψε ότι το 40-70% του οικογενειακού εισοδήματος δαπανάτε για διατροφή.