ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΎΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΕΣΜΩΝ

CONTRIBUTION IN THE RESEARCH OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. ON THE EXISTED MUTUAL RELATION BETWEEN THE TECTONIC STRUCTURE AND THE EARTHQUAKES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1945
  6. 360-371
    • Research of the earthquakes in Greece according to the alteration of dynamic energy to kinetic energy, in relation to the tectonic structure and the petrographic structure of the outer layers of various areas of Greece, where various destructions are caused.
    • Γίνεται διερεύνηση των σεισμών της Ελλάδας επί τη βάσει της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας σε κινητική, αναλόγως της τεκτονικής δομής και της πετρογραφικής συστάσεως των εξωτάτων στρωμάτων των διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, όπου προκαλούνται διαφόρου βαθμού καταστροφές.