1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1945
  6. 360-371
    • Research of the earthquakes in Greece according to the alteration of dynamic energy to kinetic energy, in relation to the tectonic structure and the petrographic structure of the outer layers of various areas of Greece, where various destructions are caused.
    • Γίνεται διερεύνηση των σεισμών της Ελλάδας επί τη βάσει της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας σε κινητική, αναλόγως της τεκτονικής δομής και της πετρογραφικής συστάσεως των εξωτάτων στρωμάτων των διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, όπου προκαλούνται διαφόρου βαθμού καταστροφές.