1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγόπουλος Κ | Δαμίγος Ε
  5. 1945
  6. 344-350
    • It is proved that acid phosphatase is found exclusively in prostate, which is the centre of acid phosphatase of blood. It is indicated that after deduction of prostate, acid phosphatase, especially of urine, decreases to very low limits.
    • Αποδεικνύεται ότι η όξινος φωσφατάση απαντάτε σχεδόν αποκλειστικώς στον προστάτη, ο οποίος είναι η πηγή της οξίνου φωσφατάσης του αίματος. Είναι ενδεικτικό ότι μετά την αφαίρεση του προστάτη η όξινος φωσφατάση, ιδιαίτερα των ούρων, πέφτει σε πολύ χαμηλά όρια.