ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΟΡΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

METHOD FOR PREPARATION OF HIGH TITLED SERUMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαμάρκος Π | Σκλέπας -Ιουστινιανός Π
  5. 1945
  6. 321-329
    • There are experiments in which typhoid bacteria are chosen as antigenics, together with blood-corpuscles of sheep. Results of the experiments are presented after granting the medicine Deseptyl.
    • Γίνονται πειράματα στα οποία επιλέγονται ως αντιγόνα τα βακτήρια τύφου, το κοκκοβακτηρίδιο του μελιταίου και τα ερυθρά αιμοσφαίρια προβάτου, και ως πειραματόζωα επιλέγονται κουνέλια. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων κατόπιν χορηγήσεων Deseptyl.