Η ΣΤΑΘΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ ΑΠΌ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

NOURISHING LEVEL OF PEASANTS BEFORE WAR, ACCORDING TO THE STANDARD OF LIVING, HYGIENE AND FINANCIAL VIEW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Ιουστινιανός Α | Ioustinianos Albertos
  5. 1945
  6. 243-250
    • Presentation of the conclusions of a research on the nourishing standards of 97 families of peasants out of 598 people, that took place before war, from 1939 to 1940, during the four seasons of year in three villages of North Greece, three of the Centre Greece and three of the South Greece as well as to the island outskirts. Everg research constitutes an indication of the nourishing standards of peasants.
    • Παρουσιάζονται πορίσματα μελέτης επί της διατροφής 97 αγροτικών οικογενειών από σύνολο 598 ατόμων, που έγινε προπολεμικώς κατά τα έτη 1939-1940, κατά τις 4 εποχές του έτους σε 3 χωριά της Β.Ελλάδος και σε 3 της Νοτίου καθώς και σε μια νησιωτική κωμόπολη. Η κάθε μελέτη αποτελεί ένδειξη επί της διατροφής του αγροτικού πληθυσμού.