ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Β' Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTAL RESEARCHES. MORAL CONSCIENCE AND ITS RELATION TO OTHER PHYSIC OPERATIONS. B' MORAL CONSCIENCE AND INTELLECTUAL ABILITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισσάβου Μαρία | Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1945
  6. 219-237
    • Goal of this research is to determine particularly matters of the connection of moral conscience to intellectual ability and grade of this connection according to the different ages and sexes. Criteria of the research and description of used methology are exposed.
    • Σκοπός της έρευνας είναι να καθορίσει ειδικότερα τα ζητήματα της συνάφειας της ηθικής συνείδησης προς την νοητική ικανότητα και επίσης το βαθμό της συνάφειας αυτής κατά τις ηλικίες και τα φύλα. Δίδονται τα κριτήρια της έρευνας και περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθείται.