ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος
  5. 1945
  6. 172-174
    • Presentation of the research of Mr.I.Ligizos, "Greek Island Architecture" edition B', which is specially important for the architecture of the island houses of Aegean Sea.
    • Παρουσιάζεται η μελέτη του κ.Ι.Λυγίζου "Ελληνική Νησιωτική Αρχιτεκτονική" εκδ.Β', η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την αρχιτεκτονική του νησιωτικού χωρικού σπιτιού του Αιγαίου Πελάγους.