Ο ΚΟΜΗΤΗΣ WHIPPLE-FEDTKE (1942 g)

COMET WHIPPLE-FEDTKE (1942g) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ | Κωτσάκης Δ
  5. 1945
  6. 120-125
    • Presentation of the results of observations, that were made after the discovery of the comet Whipple-Fedtke, that took place in the Observatory of Athens, during the first semester of 1943.
    • Εκτίθενται τα αποτελέσματα παρατηρήσεων ύστερα από την ανακάλυψη του κομήτη Whipple-Fedtke που έγιναν στο Αστεροσκοπείο Αθηνών κατά το πρώτο εξάμηνο του 1943.